logo EF ŽUlogo ZEP

Elektrotechnická olympiáda
div1

Zoznam najčastejších otázok a odpovedí

Kto sa môže zúčastniť Elektrotechnickej olympiády?
Elektrotechnická olympiáda je určená pre všetkých stredoškolských študentov odborných škôl ale i gymnázií. Súťaže sa môžu zúčastniť tímy zložené z minimálne jedného, maximálne troch študentov a jedného učiteľa.
Je potrebné zvoliť si vedúceho tímu?
Áno. Súťažné tímy, ktoré pozostávajú z viac ako jedného žiaka, si pri registrácii určia, ktorý zo žiakov bude vystupovať ako Vedúci súťažného tímu.
Môžem sa zapojiť do Elektroolympiády aj ako jednotlivec bez učiteľa?
Áno, súťaže sa môže zúčastniť i žiak samostatne. V tom prípade vystupuje zároveň v pozícii Vedúceho súťažného tímu.
Ako a dokedy je možné sa prihlásiť do súťaže?
Podmienkou účasti na súťaži je registrácia na portáli www.e-olympiada.sk. Registrácia na portáli bude možná prostredníctvom elektronického registračného formulára v termíne od 15.10.2015 do 30.10.2015. Výnimočne bude možné registrovať sa najneskôr do konca prvého kola súťaže. Viac informácii o termínoch súťaže nájdete v sekcii Časový harmonogram súťaže na uvedenom portáli.
Aké údaje sú potrebné na vyplnenie registračného formulára?
Na registráciu je potrebné zadať meno a priezvisko vedúceho súťažného tímu, meno a priezvisko členov súťažného tímu a meno a priezvisko učiteľa, ďalej navštevovanú triedu pri každom žiakovi, školu a email a telefónne číslo vedúceho súťažného tímu. Pri registrácii si vedúci tímu vytvorí svoje prihlasovacie meno a heslo, pod ktorým sa bude prihlasovať do systému.
Môže byť študent členom viacerých súťažných tímov?
Nie. Každý študent môže byť súčasťou len jedného súťažného tímu. .
Ako prebieha súťaž?
Elektroolympiáda má tri súťažné kolá. Pozostáva z vedomostného on-line testu. Prvých 30 súťažných tímov, ktoré postúpia cez vedomostný test vypracujú realizačného projekt, ktorý v stanovenom čase súťažné tímy odovzdajú a posúdi ich odborná komisia. Tá vyhodnotí 10 najlepšie spracovaných projektov a tie budú obhájené pred odborníkmi z prostredia vysokej školy a praxe. Podmienkou postupu je úspešné absolvovanie jednotlivých súťažných kôl.
Môže učiteľ ako člen tímu pomáhať pri vypĺňaní vedomostného online testu?
Nie. Učiteľ nie je riadnym členom tímu, iba činnosť tímu podporuje po odbornej stránke v druhom a treťom kole, pri vypracovaní a prezentovaní realizačného projektu.
Z koľkých otázok sa skladá vedomostný test?
Vedomostný test pozostáva z 20 otázok z rôznych oblastí elektrotechniky. Ku každej otázke systém ponúkne 5 odpovedí, z čoho iba jedna odpoveď je správna. Otázky sú generované náhodným spôsobom. Maximálny časový limit na vyplnenie testu je 20 minút.
Je možné meniť odpovede počas vypĺňania testu?
Áno. Až do konečného odoslania testu, resp. do uplynutia časového limitu je možné sa k jednotlivým otázkam vrátiť a odpovede zmeniť. Maximálny časový limit na vyplnenie testu je 20 minút. Avšak za absolvovanie testu za čas kratší ako 20 minút súťažný tím získa dodatočné body za čas v hodnote 1 bod za každú ušetrenú minútu.
Ako sa dozviem, či náš tím postupuje do druhého kola súťaže?
Po vyhodnotení prvého súťažného kola bude na stránke súťaže zverejnené poradie súťažných tímov (vedúci tímu a škola). Do druhého kola postupuje prvých 30 súťažných tímov. Postupujúce súťažné tímy budú oslovené emailom.
Aké ceny sú pripravené pre víťazov?
Prvé tri súťažné tímy získajú finančnú odmenu: za 1.miesto 500 EUR, za 2.miesto 300 EUR a za 3. miesto 150 EUR. Naviac všetci študenti, ktorí sa zúčastnia tretieho kola olympiády získajú dekrét, ktorý im umožní prijatie na Elektrotechnickú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline bez prijímacích pohovorov, pokiaľ riadne ukončia stredoškolské štúdium a absolvujú talentové skúšky, ak sa tieto vyžadujú. Taktiež školy, z ktorých budú pochádzať študenti víťazných súťažných tímov budú ocenené učebnými pomôckami.
Príslušnú finančnú výhru získa každý člen tímu?
Nie. Výhernú finančnú odmenu získava súťažiaci tím. Rozdelenie v rámci tímu je ponechané na rozhodnutí členov daného oceneného tímu.
Aký rozsah má mať projektová dokumentácia a čo má obsahovať?
Maximálny rozsah projektovej dokumentácie je 12 strán A4 vrátane príloh, pričom dokumentácia musí obsahovať najmä účel výrobku, technický opis výrobku a fotografickú dokumentáciu, ak je dostupná.
Ako a v akej forme sa odovzdáva projektová dokumentácia?
Dokumentáciu k realizačnému projektu súťažný tím vypracuje do pripravenej šablóny, ktorá sa nachádza na www.e-olympiada.sk. Súťažné podklady je potrebné nahrať elektronicky vo formáte .pdf podľa pokynov, ktoré budú zverejnené na webovej stránke súťaže. O úspešnom doručení dokumentácie k realizačnému projektu dostane vedúci súťažného tímu emailovú informáciu. Podklady je potrebné doručiť v termíne v súlade s časovým harmonogramom súťaže.
Môžem použiť projekt, s ktorým som súťažil v predchádzajúcich ročníkoch súťaže?
Áno. Do súťaže však nemôžu byť prihlásené projekty, ktoré boli v predchádzajúcich ročníkoch súťaže ocenené.
Koľko súťažných tímov môže postúpiť do finále?
Odovzdané projekty posúdi odborná komisia v termíne v súlade s časovým harmonogramom súťaže a následne z nich vyberie 10 najlepších projektov, ktoré postúpia do finále súťaže.
Ako prebieha finále súťaže?
Finalisti osobne prezentujú svoje realizačné projekty komisii zloženej zo zástupcov firiem a elektrotechnických fakúlt. Finále súťaže sa uskutoční v priestoroch Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v termíne určenom časovým harmonogramom. Komisia hodnotí projekty na základe súťažných kritérií, ktorými sú najmä účelnosť a funkčnosť realizačného projektu, technická úroveň dokumentácie a realizačného projektu a prezentácia realizačného projektu.
Dekrét o prijatí na Elektrotechnickú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline bez prijímacích pohovorov získajú len víťazi Elektrotechnickej olympiády?
Nie. Dekrét, ktorý študentovi umožní prijatie na Elektrotechnickú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline bez prijímacích pohovorov získajú všetci študenti, ktorí sa zúčastnia tretieho kola olympiády - nielen víťazi. Podmienkou prijatia bez prijímacích pohovorov je taktiež riadne ukončené stredoškolské štúdium a absolvovanie talentových skúšok, ak sa na študentom vybranom študijnom odbore vyžadujú.
Na koho sa môžem obrátiť v prípade ďalších otázok?
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok prosím kontaktujte organizátora súťaže:
Zväz elektrotechnického priemyslu SR na zep@zep.sk alebo 0918 651 440.
V prípade technických problémov s registráciou, či vypĺňaním súťažných kôl kontaktujte: e-olympiada@fel.uniza.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

www.e-olympiada.sk | webmaster

© Copyright 2015